Loading…

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
SC EUROPEAN ADVERTISING HOLDING SRL
- eAdvertising -

SC EUROPEAN ADVERTISING HOLDING SRL, cu sediu în MĂRĂȘEȘTI, numărul 18, Etaj 1, Suceava, telefon 0748439119, website: https://e-advertising.co, email: office@e-advertising.co, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare..

1. Asigurăm protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR.

2. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare,un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Administratorul site-ului e-advertising.co are acces la următoarele date ale utilizatorilor, odată ce aceștia își dau acordul, bifând căsuța corespunzătoare consimțământului expres: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa fizică și C.I. (Buletin) în cazul persoanelor fizice cu care colaborăm (bloggeri).

4. Aceste date personale colectate prin intermediul site-ului sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decat cel prevăzut expres de site (ofertare, livrare, facturare și contractare), precum și în scop statistic sau de marketing.

5. Dacă utilizatorul dorește încheierea unui contract cu firma, atunci furnizarea datelor personale de către acesta se face în vederea executării întocmai a contractului, și sunt prelucrate în acest scop de către firmă, precum și în scop statistic/de marketing .În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, SC EUROPEAN ADVERTISING HOLDING SRL va solicita consimțământul dumneavoastră. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

6. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie crearea oportunității de ofertare și de încheiere a contractelor în domeniul de activitate al societății, în mediul online. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (SC EUROPEAN ADVERTISING HOLDING SRL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

7. Societatea nu este autorizată să transmită terțelor persoane datele personale transmise la punctul 3 decât în scopul menționat la punctul 4.

8. Societatea primește date personale precum nume, prenume, e-mail, număr de telefon și colaborează cu platforme precum Google Analytics, Google Ads, MailChimp si Facebook Ads, pentru livrarea de anunțuri publicitare (reclame) în scop de marketing.

9. Datele cu caracter personal sunt prelucrate și colectate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

10. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar pe perioada nelimitată doar în scop statistic/de marketing.

11. Utilizatorul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

12. Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci cand este necesar, întrucât de ține seama de complexitatea și numărul cererilor.

13. Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR. (Dreptul la portabilitatea datelor >Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).

14. Vă aducem la cunoștință existența unui proces decizional automatizat care include crearea de profiluri (Facebook Ads, Google Analytics și Google Ads) și constă în realizarea unor avatare (persoane cu interese comune sunt puse laolaltă) cu scopul de a putea livra reclame către un grup targetat de persoane (informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată).

15. Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

16. În orice moment, utilizatorul/clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearea de profiluri.

17. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

18. Politica cookies este definită și detaliată printr-o pagină separată și se poate vizualiza accesand link-ul Politica de Cookies”

19. Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

20. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, E-Advertising prin departamentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la cererii/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, a încheia contracte, etc.

21. Responsabilul cu protectia datelor (DPO) Telefon: 0748 439 119 E-mail: patricia@e-advertising.co.

22. Legături suplimentare de interes pentru utilizator:
- Politica de utilizare a datelor Facebook Ads – AICI
- Despre Cookies – AICI
- Suport Google Analytics – AICI
- Politica de Confidențialitate Google – AICI

Vrei sa vinzi online?

Vânzări
office@e-advertising.co
Messenger